Blog Mağazalarımız Siparişlerim
Kapat
Menü
Kapat
Sepetim

Kvkk Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 

Lizay Kuyumculuk olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa m.20 hükmünde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK”) kapsamında olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya özen göstermekteyiz. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesinde mevzuat sınırları dahilinde olma amacıyla tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmekteyiz.

 

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. LİZAY tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

Türkiye’de kurulu ve Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. Lizay Blok No:62 İç Kapı No:1 Fatih/İSTANBUL adresinde mukim, Hocapaşa Vergi Dairesi’nde 6091051531 numaralı vergi mükellefi, Lizay Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi (“LİZAY”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Uyruk,Cinsiyet, Medeni Hal, evlenme tarihi, pasaport bilgileri,
  - İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
  - İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

 

LİZAY ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için LİZAY kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

 

Bu doğrultuda LİZAY; kişisel verilerinizi,

- Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için üyelik kaydınızı gerçekleştirmek,
- Siparişlerinizin ve ödemelerinizin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,
- Gerçekleştirdiğiniz alışveriş ile ilgili olarak LİZAY ile aranızda akdedilen sözleşme uyarınca, söz konusu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek,
- Yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
- Yaşanabilecek uyuşmazlıklarda ve ayrıca kanunen yetkilendirilmiş mercilerin talepleri halinde, gerekli bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde ilgili hukuki ve idari mercilere aktarabilmek,
- Mağaza ziyaretçi ve müşteri profilinin tespit edilerek sunulan hizmetlerin sürekli bir şekilde iyileştirmek,
- Her türlü şikayetinizi değerlendirmek ve işleme almak,
- 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
-Ürünlerini, hizmetlerini, iletişim yöntemlerini ve internet sitesinin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda LİZAY tarafından kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

 

Kişisel verileriniz, LİZAY’ın iş birliği içinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve kişilere, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde ilgili banka ve ödeme kuruluşlarına, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya idari mercilere aktarılabilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun davranılması için gerekli önlemleri almaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşteriler ile Şirket arasında akdedilen sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak; Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, verileriniz fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; mağazalarımızı ziyaretiniz ve gerçekleştirdiğiniz alışveriş sırasında mağazalarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik olarak; alışverişiniz kapsamında doğrudan sizlerden, ilgili formların/sözleşmelerin doldurulması yoluyla ya da mağaza çalışanlarına sözlü olarak iletmeniz şeklinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği LİZAY tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

- herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
- kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
- kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
- kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
- kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
- kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
- silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
- kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
- kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle LİZAY’a iletmeniz durumunda, talepleriniz KVKK m.13 hükmü gereği başvurunun LİZAY’a tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun yer alması ve bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.

 

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Molla Feneri Mah. Nur-u Osmaniye Cad. Lizay No:62/1 Fatih/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, lizay@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@lizaypirlanta.com  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.